REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

OFERCIARZ.PLDEFINICJE

 1. Serwis – serwis internetowy z Ogłoszeniami handlowymi znajdujący się pod adresem www.oferciarz.pl

 2. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania z Serwisu, będący integralną częścią Umowy zawieranej pomiędzy Operatorem a Oferentem lub Klientem.

 3. Strony – Obie strony Umowy; Operator i Oferent, a w przypadku gdy przedmiotem Umowy jest usługa Konta i Newslettera Operator i użytkownik tych usług.

 4. Operator - podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Serwisu: M.S.M. Marek Sobiesiak , ul. Kłodzka 6B, 55-040 Bielany Wrocławskie, NIP: 8951602205 , REGON: 932687082 , zarejestrowany w CEIDG prowadzonym przez Ministra Gospodarki.

 5. Oferent – podmiot zamieszczający Ogłoszenia na stronach Serwisu.

 6. Klient – użytkownik przeglądający Serwis, chcący zakupić oferowane przez Oferentów przedmioty lub usługi. Klientem może być zarówno podmiot dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności, jak i Konsument. Jeśli Klient jest osobą fizyczną, musi być pełnoletni oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

 7. Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.)

 8. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Stronami, której integralną częścią jest Regulamin.

 9. Usługa – Ogłoszenie, Newsletter oraz Konto.

 10. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona przez Serwis polegająca na okresowym albo nieregularnym przesyłaniu użytkownikowi informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu na wskazany przez użytkownika adres e-mail.

 11. Konto - dostępna dla użytkownika tylko po zalogowaniu się część Serwisu, w której użytkownik może dodawać, modyfikować i usuwać swoje dane osobowe, inne dane, a także korzystać z poszczególnych funkcjonalności Konta.

 12. Ogłoszenie – oferty usług oraz przedmiotów zamieszczane w Serwisie przez Oferentów. Rodzajem Ogłoszenia jest Ogłoszenie Promowane.

 13. Ogłoszenie Promowane – płatne Ogłoszenie, które promowane jest poprzez : wyróżnienie, ofertę dnia oraz reklamę.

 14. Cennik – cennik Ogłoszeń Promowanych opublikowany pod adresem http://www.http://www.oferciarz.pl/Informacje/Promowanie-ofert

 15. Polityka Cookies – polityka Serwisu odnosząca się do zasad posługiwania się plikami cookies, opublikowana pod adresem: http://www..oferciarz.pl/Informacje/Informacja-o-Cookies/

 16. Cookies – pliki cookies w rozumieniu przepisów Polityki Cookies

POSTANOWIENIA WSTĘPNE§ 1

 1. Regulamin jest stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).

 2. Regulamin określa w szczególności:

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

 3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

 4. tryb postępowania reklamacyjnego

 

 

§ 2

 1. Wszyscy użytkownicy Serwisu, w tym Strony Umowy, oraz Klient akceptują Regulamin.

 2. Umowa zawierana jest w języku polskim.

 3. Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.§ 3

W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, niezbędne jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.§ 4

 1. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony Konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta .

 2. Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.§ 5

Kontakt z Operatorem odbywa się: , e-mailem – info@cuthotel.pl Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Operatora.§ 6

Korzystanie z Usług jest bezpłatne, za wyjątkiem Ogłoszeń Promowanych.OGŁOSZENIA§ 7

 1. Dodanie Ogłoszenia w Serwisie możliwe jest za pomocą Konta, poprzez użycie z jego poziomu funkcjonalności „Dodaj ofertę” i wypełnienie interaktywnego formularza lub bez konieczności zakładania Konta, poprzez wypełnienie interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie pod adresem : http://www.oferciarz.pl/Dodaj-oferte.

 2. Dodanie Ogłoszenia Promowanego jest możliwe jedynie z poziomu Konta.

 3. Ogłoszenie musi zostać przygotowane zgodnie z instrukcjami podanymi w interaktywnym formularzu. Zakończenie wypełniania interaktywnego formularza, zatwierdzone za pomocą odpowiedniego przycisku, jest momentem zawarcia Umowy.

 4. Ogłoszenie jest widoczne na stronach Serwisu po jego aktywacji przez Operatora co następuje nie później niż 72 godziny po zawarciu Umowy.§ 8

 1. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej oferty lub reklamy.

 2. Dana oferta lub reklama może być w tym samym czasie przedstawiona tylko w jednym Ogłoszeniu.§ 9

 1. Oferent może modyfikować swoje Ogłoszenia oraz przedłużać czas ich publikacji w Serwisie.

 2. Operator za zgodą Oferenta może publikować Ogłoszenia także w innych mediach, zarządzanych przez Operatora bądź inne podmioty. Za dodatkowe publikacje Ogłoszenia Operator nie pobiera dodatkowego wynagrodzenia.§ 10

 1. Po zamieszczeniu Ogłoszenia Oferent może skorzystać z opcji Ogłoszenia Promowanego z poziomu Konta.

 2. Wyróżnienie polega na edycji treści ogłoszenia na wyróżniającym się tle (w kolejności zgodnej z terminem aktywacji Ogłoszenia) i może trwać przez okres od 1 do 30 dni.

 3. Oferta dnia polega na umieszczeniu Ogłoszenia na początku listy w wybranej kategorii (w kolejności zgodnej z terminem aktywacji Ogłoszenia) oraz na jego prezentacji na kolorowym tle i może trwać przez okres od 1 do 30 dni.

 4. Reklama polega na umieszczeniu Ogłoszenia w boksie reklamowym po prawej stronie Serwisu (w kolejności zgodnej z terminem aktywacji Ogłoszenia) i jest widoczna na każdej stronie i podstronie oraz może trwać przez okres od 1 do 30 dni.

 5. Aktywacja Ogłoszenia Promowanego nastąpi po wpływie wynagrodzenia zgodnego z Cennikiem na konto Operatora.

 6. Po dokonaniu wpłaty Operator wysyła do Oferenta wiadomość email z potwierdzeniem zakupu Ogłoszenia Promowanego. Wraz z potwierdzeniem Operator przesyła Oferentowi treść Regulaminu. Na żądanie Oferenta, zgłoszone poprzez wypełnienie odpowiednich pól w formularzu Ogłoszenia, Operator wystawi mu fakturę VAT.

 USŁUGI NEWSLETTERA ORAZ KONTA§ 11

 1. Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez Operatora na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

 2. Zarejestrowanie się użytkownika w bazie Newslettera stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera, a jednocześnie jest momentem zawarcia Umowy o świadczenie usługi Newslettera.

 3. Operator nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.

 4. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link "wypisz się" znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych i jest to moment rozwiązania Umowy o świadczenie usługi Newslettera.

 5. Usunięcie konta pocztowego użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

 6. Operator zastrzega sobie prawo do:

 7. a. wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na konto e-mail użytkownika,

 8. b. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny. Moment powiadomienia użytkownika jest momentem rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newslettera.§ 12

 1. Konto ma na celu ułatwienie korzystania z Usług za pomocą Serwisu.

 2. Użytkownik korzystający z Usługi Konta wyraża zgodę na rozpoczęcie jej świadczenia przez Operatora z chwilą założenia Konta.

 3. Konto zostaje założone po wypełnieniu interaktywnego formularza zgłoszeniowego „nowe konto”.

 4. Procedura wypełniania interaktywnego formularza obejmuje podanie adresu e-mail oraz hasła.

 5. Dane do Konta każdy użytkownik podaje dobrowolnie. Użytkownik ma możliwość samodzielnego uaktualniania swoich danych osobowych oraz usunięcia Konta.

 6. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” na ostatniej odsłonie interaktywnego formularza na podany przez użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z kodem aktywacyjnym oraz warunki na jakich została zawarta Umowa, w tym treść obowiązującego Regulaminu.

 7. Konto zostaje założone w momencie wprowadzenia kodu aktywacyjnego na stronie Serwisu, podania hasła do Konta i kliknięcia przycisku „załóż konto”. Jest to moment zawarcia Umowy.

 8. Niezależnie od przesłanych użytkownikowi informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Operatora w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana użytkownikowi na jego wniosek.

 9. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Konta, poprzez jego usunięcie przy pomocy udostępnionej w ramach Konta funkcjonalności. Usunięcie Konta to moment rozwiązania Umowy o świadczenie usługi Konta.

 10. Usługa Konta jest bezpłatna.CENA I PŁATNOŚCI§ 13

 1. Ceny Ogłoszeń Promowanych podane są w Cenniku.

 2. Ceny Ogłoszeń Promowanych podawane są w wersji ostatecznej, zawierającej wszelkie opłaty i podatki, w tym w szczególności obejmującej podatek VAT w obowiązującej stawce.§ 14

Oferent wybiera jedną z poniższych form płatności:

 1. przelewem – należność za Ogłoszenia Promowane Oferent przedpłaca na konto Operatora w banku …

 2. za pomocą systemu Przelewy 24

 3. za pomocą wiadomości SMS(system Przelewy24)ODPOWIEDZIALNOŚĆ OFERENTA§ 15

Oferent odpowiada za treść zamieszczanych przez siebie Ogłoszeń.§ 16

Zabronione jest zamieszczanie Ogłoszeń, których treść dotyczy usług lub przedmiotów :

 1. którymi obrót jest zakazany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. pochodzących z przestępstwa,

 3. zawierających treści nawołujące do popełnienia przestępstwa,

 4. do składania których Oferent nie jest uprawniony,

 5. zawierających treści naruszające prawa (w tym dobra osobiste) osób trzecich oraz dobre obyczaje,

 6. naruszających prawa autorskie i prawa własności przemysłowej,

 7. zawierających dane osobowe użytkownika i innych osób,

 8. do składania których Oferent nie posiada wymaganych prawem koncesji lub zezwoleń,

 9. związanych z uczestnictwem w piramidach finansowych, czyli strukturach tworzonych poprzez pozyskiwanie nowych członków, a głównym zródłem zysku członków są wpłaty „wpisowe” nowych członków,

 10. zawierających instrukcje dostępu oraz adresy (linki) do ofert ww. Przedmiotów.§ 17

 1. Jeśli Operator uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym lub niezgodnym z Regulaminem charakterze Ogłoszenia, niezwłocznie skontaktuje się z Oferentem w celu jego weryfikacji.

 2. W przypadku braku kontaktu ze strony Oferenta lub niepomyślnej weryfikacji Ogłoszenia, Operator może usunąć Ogłoszenie.ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA§ 18

 1. Operator nie jest inicjatorem zamieszczanych Ogłoszeń oraz nie modyfikuje zawartych w nich informacji.

 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszeń oraz umów pomiędzy Oferentami i Klientami zawartymi za pośrednictwem Serwisu, a także za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie tych umów.

 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość ani zgodność z prawem oferowanych przedmiotów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Oferentów i Klientów, a także ich zdolność do wykonania umów, ani za działania osób trzecich podszywajacych sie za Oferentów lub Klientów.

 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za realizację obowiązków Oferentów wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia.

 5. Operator nie odpowiada za działanie siły wyższej.§ 19

 1. Reklamacje dotyczące Usług powinny być składane pisemnie na adres Operatora. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy oraz opisać przyczyny reklamacji.

 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Operator informuje Oferenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej przez Operatora), a także w formie e-maila.§ 20

W przypadku niewykonania Umowy przez Operatora, Operator obowiązany jest do naprawienia szkody z tego faktu wynikającej na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm. )PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW§ 21

Przepisy § 22 i § 23 mają charakter przepisów szczególnych i odnoszą się do użytkowników niebędących Konsumentami.

§ 22

Operator zwolniony jest z obowiązku doręczenia Oferentowi Regulaminu.

§ 23

Strony ustalają, że nie są związane przepisami art. 66.1 par. 1-3 Kodeksu Cywilnego.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH§ 24

 1. Operator jest administratorem danych osobowych uzyskanych od użytkowników.

 2. Użytkownicy w toku procedury zamówienia Usług, dobrowolnie podają swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Operatora.

 3. Uzyskane przez Operatora dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej Umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

 4. W każdym czasie użytkownicy mogą zobowiązać Operatora, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących ich osoby.

 5. Użytkownikom przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Operatora.§ 25

 1. Serwis posługuje się plikami Cookies.

 2. Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu użytkownika za jego wyraźną zgodą.

 3. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Serwis plikami Cookies określa Polityka Cookies.POSTANOWIENIA KOŃCOWE§ 26

 1. Operator zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.

 2. Operator nie świadczy żadnych dodatkowych usług związanych z serwisem Towarów oprócz usług określonych w Regulaminie.§ 27

W przypadku sporu wynikłego na tle realizacji Umowy, Strony zobowiązują się podjąć próbę jego polubownego rozwiązania.§ 28

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.01.2015

 2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu.

 3. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Serwisu i nie mają mocy wstecznej. 

Oferciarz.pl

Znajdź nas